Ekologie

ŽĎAS, a.s. v oblasti ochrany životního prostředí

imgAkciová společnost ŽĎAS leží na jižní hranici chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, která patří mezi nejčistší krajinné celky v ČR, což ve své podstatě vytváří přirozený tlak okolí na to, aby ŽĎAS, a.s., usilovala o co nejpříznivější dopad své činnosti na životní prostředí.
Svůj pozitivní přístup k ochraně životního prostředí v následujících letech společnost dokumentuje investicemi do technologií, šetrných

k životnímu prostředí, a také tím, že v květnu 2005 společnost úspěšně zavedla a certifikovala environmentální systém řízení (EMS) podle

EN ISO 14001:2004. Od roku 2006 je funkčnost systému pravidelně obhajována při kontrolních externích auditech. EMS je součástí integrovaného systému řízení ŽĎAS, a.s., zahrnujícího kromě jmenovaného systému pro ochranu životního prostředí také systém řízení jakosti dle EN ISO 9001:2000

a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle EN ISO 18001:1999 (OHSAS).

 

Z těch nejvýznamnějších ekologických staveb lze jmenovat:

 • V oblasti ochrany ovzduší
  – elektrostatický odlučovač pro kotle na pevná paliva,
  – odsávání elektrických obloukových pecí,
  – plynofikace provozu Metalurgie,
  – výstavba nových lakoven v provozu Strojírny,
  – centrální odlučovací stanice v provozu Metalurgie,
  – částečná plynofikace provozu Energetika.
  – rekonstrukce odsávání elektrických obloukových pecí
  výstavba filtračního zařízení pro záchyt emisí těkavých uhlovodíků na lakovně haly 4
  – odsávání brusného prachu na modelárně 

  – intenzifikace výroby oceli (zkrácení doby tavby = nižší emise)
  – spoluspalování biomasy a uhlí pro výrobu tepla
   
  – snížení jmenovitého výkonu u uhelného kotle K5 a uvedení do provozu nového plynového kotle K8 společně se spalinovým  výměníkem  v provozu kovárny
 • V oblasti ochrany vod
  – výstavba nové deemulgační stanice anorganické ČOV (ke zpracovávání řezných a chladicích emulzí a zaolejovaných vod),
  – přístavba nového a rekonstrukce starého ústředního skladu hořlavin,
  – výstavba nového emulzního hospodářství kovárny provozu Metalurgie,
  – indikační síť hydrogeologických pozorovacích vrtů po obvodu areálu firmy pro včasné zjištění a lokalizaci případného znečištění podzemních vod.
  snížení spotřeby vody u iontové nitridace v hale 5 v důsledku zavedení chlazení vzduchem místo chlazení vodou
  – uvedení do provozu recirkulačního okruhu užitkové vody pro chlazení elektrických obloukových pecí

   
 • V oblasti ochrany půdy a nakládání s odpady
  – spoluúčast firmy na vybudování moderní řízené skládky TPO a TKO s regionálním významem v Ronově nad Sázavou (ŽĎAS,a.s. zde ukládá odpady kategorie ostatní),
  – řada dalších opatření ( důsledné třídění odpadů, maximální zhodnocování surovin- minimalizace produkce odpadů, maloodpadové nebo bezodpadové technologie výroby, využívání odpadů jako surovin, vhodných k dalšímu využití).
  zavedením nové technologie ve výrobě pískových forem (furanové samotuhnoucí směsi) došlo k výraznému poklesu produkce odpadních slévárenských písků
  – prodej škváry jako  certifikovaného výrobku pro další využití ve stavebnictví  a zimní údržbu komunikací
  – využití energetického popílku k výrobě stavebních hmot
  – zpracování slévárenské strusky s využitím separovaného železného podílu
  – využití slévárenských písků pro překryv řízených skládek odpadů

ŽĎAS, a.s., věnuje velkou pozornost ochraně životního prostředí od počátku 70. let, kdy začala realizovat svůj vlastní program ekologizace výroby. Výrazný nárůst investic do oblasti ekologie je zřejmý od roku 1980, který pokračoval až do konce 90. let. Trvalá pozornost ochraně životního prostředí je ve ŽĎAS, a.s., věnována i v současnosti, o čemž svědčí údaje za posledních pět, resp. šest let.

Vývoj ekologických ukazatelů

Vodní hospodářství

Nakládání s odpady

Ochrana ovzduší

 

 
Design by TRINET a.s.